5Cats

Algemene voorwaarden dienstverlening 5Cats

Deze algemene voorwaarden kunt u ook als PDF-bestand downloaden.

Algemene voorwaarden: 5Cats Katten Oppasservice aan huis 
 
Algemeen 
 
5Cats Katten Oppasservice aan huis is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid. 
 
5Cats Katten Oppasservice aan huis is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw kat. 
 
5Cats Katten Oppasservice aan huis is niet aansprakelijk voor weggelopen kat[ten] die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid. 
 
Artikel 1- Definities In deze algemene voorwaarden verstaan we onder: 
 
1.1 Opdrachtnemer: 5Cats Katten Oppasservice aan huis. 
 
1.2 Opdrachtgever: persoon (huisdiereigenaar) die het overeenkomstformulier heeft ondertekend en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. 
 
1.3 Overeenkomstformulier: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht om de katte[n] te verzorgen op afgesproken dagen tegen een door opdrachtgever te betalen tarief. 
 
1.4 De thuis te verzorgen katten: De katten waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst met de opdrachtnemer heeft gesloten. 
 
Artikel 2- Algemeen 2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. 
 
2.2 Opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. Opdrachtnemer dient bij wijziging van de algemene voorwaarden en/of tarieven opdrachtgever op 

 Stichting 5Cats Opvang voor katten met een handicap & 5Cats Katten Oppasservice aan huis  Katendrechtsestraat 348 , 3072 NX Rotterdam, Bankrekening NL79 ABNA 0253189217, mobiel 06 510 74 520, KvK Rotterdam , email: informatie@5cats.nl, internet:  www.5cats.nl 
 
de hoogte te stellen. 
 
2.3 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om oppaskat(ten) op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren of een opdracht te annuleren. 
 
Artikel 3 - Gezondheid 3.1 De opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van de dier altijd eerst contact opnemen met de eigenaar van het dier of de contactpersoon van de eigenaar. Indien noodzakelijk kan de opdrachtnemer na overleg met de eigenaar een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar. De opdrachtnemer zal dan gebruik maken van een dierenkliniek die op dat moment voorhanden is, en zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de eigenaar met betrekking tot de keuze van de dierenarts. 
 
Bij levensbedreigende situaties voor uw huisdier zal de verzorger altijd eerst handelen in het belang van de te verzorgen dieren! 
 
3.2 Opdrachtnemer zal in het geval van sterfte van eerst contact opnemen met de eigenaar van het dier of de contactpersoon van de eigenaar. De opdrachtnemer kan op verzoek van de eigenaar zorg dragen voor vernietiging, begrafenis of crematie. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar. 
 
Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever 4.1 Opdrachtgever is verplicht het overeenkomstformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen. 
 
4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot het dier waarvoor de overeenkomst is afgesloten. 
 
4.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het te verzorgen kat[ten], waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. 
 
4.4 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat zijn/ haar kat[ten] vrij van ongedierte zoals vlooien en teken. 
 
4.5 Opdrachtgever zorgt dat er ruim voldoende voedsel, verschoningsmateriaal en eventueel medicijnen voor de te verzorgen kat[ten] aanwezig is in de woning waar de kat[ten] zich bevinden. 
 
4.6 Opdrachtgever neemt bij thuiskomst contact op met opdrachtnemer. Indien geen contact wordt opgenomen door opdrachtgever wordt de verzorging van de kat[ten] voortgezet en zullen de extra kosten in rekening worden gebracht. 
 
4.7 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de kat[ten] gedurende de perioden dat de kat[ten] onder toezicht van opdrachtnemer vallen. 
 
4.8 De opdrachtgever is - bij het afzeggen van een mondelinge/schriftelijke vastgelegde oppasperiode - geen annuleringskosten verschuldigd indien de annulering 14 dagen of meer voor de betreffende oppasperiode is gemeld bij opdrachtnemer. 
 
Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten e.d. geldt het volgende: 
 
Bij annuleringen tussen 14 dagen en 7 dagen voor de aanvang van de betreffende oppasperiode wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht. 
 
Bij annuleringen tussen 7 dagen en 24 uur voor de aanvang van de betreffende oppasperiode 

 Stichting 5Cats Opvang voor katten met een handicap & 5Cats Katten Oppasservice aan huis  Katendrechtsestraat 348 , 3072 NX Rotterdam, Bankrekening NL79 ABNA 0253189217, mobiel 06 510 74 520, KvK Rotterdam , email: informatie@5cats.nl, internet:  www.5cats.nl 
 
wordt 75% van het geldende tarief in rekening gebracht. 
 
Bij annuleringen minder dan 24 uur voor de aanvang van de betreffende oppasperiode wordt het geldende tarief over de gehele overeengekomen oppasperiode in rekening gebracht. 
 
 
Artikel 5- Rechten en plichten opdrachtnemer 5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de te verzorgen kat[ten]. 
 
5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een oppasverzoek te weigeren. 
 
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie, nationale feestdagen, e.d. (dit geldt niet voor reeds gestarte oppasafspraken) 
 
Artikel 6- Schade en verzekeringen 6.1 Eigenaar van de kat[ten] is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar kat[ten] toebrengt/toebrengen aan anderen of aan de eigendommen van anderen. 
 
Artikel 7- Betalingen 7.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief B.T.W. 
 
7.2 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever. 
 
7.3 Het verschuldigde tarief dient te worden voldaan voorafgaand aan de periode van verzorging [50 % vooraf en 50% na de oppasperiode] te zijn overgeschreven op bankrekening Stichting 5Cats Opvang katten, NL79 ABNA 0253189217 
 
7.4 Opdrachtgever heeft geen recht op korting of terugbetaling van het - op de overeenkomst bedoelde – tarief in geval hij/zij de afgesproken oppasperiode voortijdig beëindigt. (D.w.z. als de periode van verzorging eerder beëindigd wordt door de opdrachtgever) 
 
Artikel 8- Aansprakelijkheid 8.1 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om oppas- en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer. 
 
8.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen tarief van de overeenkomst. 
 
Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht 9.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. 
 
9.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 
9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg. 

Stichting 5Cats Opvang voor katten met een handicap
Katendrechtsestraat 348
3072 NX Rotterdam
tel.: 06 510 74 520